Huisregels algemeen • Het betreden en het gebruik maken van de faciliteiten op het terrein van FITvalley Outdoor is geheel op eigen risico.
 • Op het terrein van FITvalley Outdoor dient u in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
 • Medewerkers van FITvalley Outdoor hebben te allen tijde het recht om u te controleren op uw toegangsbewijs.
 • De instructies van de instructeurs dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
 • Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen deel te nemen aan activiteiten. FITvalley Outdoor kan een ieder weigeren deel te nemen aan een activiteit bij constatering van gebruik van alcohol en/of verdovende middelen. Er vind geen restitutie plaats van vooraf betaalde gelden.
 • Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het FITvalley Outdoor een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist.
 • Iedere Deelnemer dient zich ervan bewust te zijn dat aan sportbeoefening risico’s op letsel verbonden zijn.
 • De deelnemer dient zich correct te gedragen tijdens een van de activiteiten en dient ook ten allen tijde aanwijzingen van het personeel op te volgen. Bij herhaaldelijk wangedrag kan deelnemer de toegang tot FITvalley Outdoor worden ontzegd.
 • Roken op het terrein is verboden.
 • Glaswerk op het terrein is verboden.
 • Behandel elkaar met respect

Voorwaarden


1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN FITvalley Outdoor


A.        Deze Algemene Voorwaarden FITvalley Outdoor zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen een consument (een deelnemer) die deelneemt aan een training (zowel in als buiten het sportpark)of arrangement die aangeboden en/of verzorgd wordt door FITvalley Outdoor.

B.        Deze Algemene Voorwaarden FITvalley Outdoor zijn van toepassing op elke rittenkaart, elk abonnement, elke aanbieding en elk arrangement die/dat een deelnemer recht geeft op deelname aan een training of vrij trainen in het sportpark.

C.        Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Trainingen geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

D.        FITvalley Outdoor kan deze Algemene Voorwaarden FITvalley Outdoor van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en deze zal FITvalley Outdoor tijdig op de site plaatsen. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden FITvalley Outdoor verstrekt.


2. OVEREENKOMST


A.        Een overeenkomst tussen FITvalley Outdoor en een deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit online of schriftelijke registratie van een deelnemer. Na de registratie ontvangt een deelnemer een         bevestigingsmail.

B.        Voor FITvalley Outdoor ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat een deelnemer heeft voldaan aan de volledige betaling van het betreffende product.

C. Outdoor. Wijziging van een overeenkomst kan voor een deelnemer kosten met zich meebrengen.

D.        Een overeenkomst tussen FITvalley Outdoor en een deelnemer bestaat uit het/de volgende product(en):

                                               Personal Training :

(A)            Losse les

(B)            Strippenkaart (Personal Training)

(C)            1x per week (maand)

(D)            2x per week (maand)

(E) 3x per week(maand)

(F) ‘12 weeks’ programma

(G)            ‘180 days’ programma

(H) Small group (max. 6 personen)

(I)    Strippenkaart (Small group)


Bovenstaande abonnementen is exclusief toegang tot de hindernisbaan


                                            Hindernisbaan :


(J)            Dagpas

(K)    Vrienden dagpas

(L)    Rittenkaart (10)

(M) Rittenkaart (5)

(N) 1 maand abonnement

(O) 3 maanden abonnement

(P)            6 maanden abonnement

(Q) 12 maanden abonnement


Bovenstaande abonnementen geven de deelnemer(s) het recht om gebruik te maken van de hindernisbaan om;

1.     vrij te trainen;

2.     mee te doen met een groepstraining;


(R)            Een arrangement(pakket),

dat in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan het betreffende programma.                                        Een dagkaart/vrienden dagpas,

            die de deelnemer het recht geeft om gedurende de overeengekomen datum van opening tot sluiting van het sportpark gebruikt te             maken van alle toestellen, behalve op de tijden waarop trainingen worden gegeven.

           

Een groepstraining,

            die de groep het recht geeft om gedurende de overeengekomen tijd en datum (vrij) gebruik te maken van het sportpark.


   Een rittenkaart,

            die de deelnemer recht geeft op deelname aan, een beperkt aantal, trainingen gedurende de geldigheid van de rittenkaart.e.     Overeenkomsten op basis van een aanbetaling worden in behandeling genomen op grond van     art. 7: 26 lid 2 BW


3. ABONNEMENTEN EN RITTENKAARTEN


a.     Een offerte is altijd vrijblijvend. FITvalley Outdoor is gerechtigd om de offerte na 7 dagen te herroepen.

b.     Het product (een oefentraining, een rittenkaart, abonnementen en arrangementen) is persoonlijk en niet overdraagbaar.

c.     De producten kunnen niet gecombineerd worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

d.     De producten hebben geen invloed op elkaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of dit in de algemene voorwaarden vermeld             staat.

e.     Het product (abonnementen en arrangement) is beperkt geldig. De geldigheid staat vermeld in de overeenkomst.

f.     Het product (rittenkaart) is oneindig geldig. Als alle ritten gebruikt zijn verloopt de geldigheid. De geldigheid staat vermeld in de                overeenkomst.

g.     Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een    (abonnementen en arrangement (de laatste alleen indien redelijkerwijs mogelijk in verband met het wisselend aanbod van    arrangementen) worden opgeschort. FITvalley Outdoor heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting    wordt ingewilligd. Na bewijsvoering krijgt een deelnemer recht op korting op één van de producten, merchandise of services van FITvalley    Outdoor.

h.     Als een deelnemer een abonnement heeft afgesloten, terwijl een deelnemer nog in het bezit is van een geldige rittenkaart, wordt eerst het    aanwezige tegoed op de rittenkaart verbruikt, voordat het abonnement ingaat.

i.     Indien er bij een nieuw afgesloten abonnement sprake is van een actieperiode waarbij een lid gratis merchandise ontvangt, kan dit lid tot    één maand na aankoop van het abonnement aanspraak maken op deze merchandise.

j.     Een rittenkaart loopt automatisch af. Een rittenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.

k.     Een abonnement heeft een geldigheid van de overeengekomen periode. Na afloop hiervan, wordt het abonnement automatisch verlengd    in een maandelijks opzegbaar abonnement met de daarbij behorende actuele tarieven.


4. ANNULERING ARRANGEMENT


a.     Een deelnemer kan een arrangement alleen schriftelijk en in zijn geheel annuleren vóór het arrangement is gestart. FITvalley Outdoor    bevestigt de annulering schriftelijk.

b.     De annuleringskosten zijn voor rekening van de deelnemer:

            -     Annuleren tot meer dan 4 weken voor aanvang van het arrangement: kosteloos;

            -     Annuleren van 2 tot 4 weken voor aanvang van het arrangement: 50% van het factuurbedrag;

            -     Annuleren van 0 tot 2 weken voor aanvang van het arrangement: het gehele factuurbedrag.


5. ANNULERING GROEPS-/DAG-/OEFENTRAINING


a.     De deelnemer kan een groeps-/dag-/oefentraining alleen schriftelijk en in zijn geheel annuleren vóór het arrangement is gestart. FITvalley    Outdoor bevestigt de annulering schriftelijk.

aa. De annuleringskosten van een groepstraining zijn voor rekening van de deelnemer:

            -    Annuleren tot meer dan 1 week voor aanvang van het arrangement: kosteloos;

            -    Annuleren van 3 tot 6 dagen voor aanvang van het arrangement: 50% van het factuurbedrag;

            -    Annuleren van 0 tot 2 dagen voor aanvang van het arrangement: het gehele factuurbedrag.

ab.     De annuleringskosten van een dag-/oefentraining zijn voor rekening van de deelnemer:

            -    Annuleren tot meer dan 1 week voor aanvang van het arrangement: kosteloos;

            -     Annuleren van 3 tot 6 dagen voor aanvang van het arrangement: 50% van het factuurbedrag;

            -    Annuleren van 0 tot 2 dagen voor aanvang van het arrangement: het gehele factuurbedrag.

ac.     De deelnemer die een afspraak schriftelijk annuleert met een gegronde reden, is vrij van de hieraan verbonden kosten. FITvalley Outdoor             kan bewijs eisen met betrekking tot de reden.

ad.     Gegronde redenen zijn:

            a. De geboorte van een kind;

            b. Een onverwachts(e) ziekenhuis- bezoek/opname;

            c. De nodige verzorging aan een medebewoner;

            d. Een begrafenis;

            e. Een zware blessure.


6. ONTBINDING ABONNEMENT


a. De deelnemer kan een overeenkomst met FITvalley Outdoor ontbinden met een opzegtermijn van 1 maand, te rekenen vanaf de dag            waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.

b.     De deelnemer ontbindt door het ingevulde formulier ‘ontbindingsformulier’ in te vullen en online te zenden naar of persoonlijk over te    dragen aan FITvalley Outdoor .

c.     Brengt de deelnemer via de website van FITvalley Outdoor een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt FITvalley Outdoor per e-mail de ontvangst van deze verklaring.

e.     Ingeval de deelnemer zijn recht van ontbinding uitoefent, ontvangt de deelnemer 70% van de kosten over het resterende termijn.

f.     Na het verstrijken van het termijn van 1 maand na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een deelnemer om de overeenkomst met FITvalley Outdoor te herroepen.

g.     Het recht op herroeping vervalt zodra de deelnemer deelneemt aan een training voordat de termijn 1 maand is verstreken.

h.     FITvalley Outdoor behoudt het recht een abonnement te ontbinden bij het geven van 3 officiële waarschuwingen. De ontbinding is voor        rekening van de deelnemer.


7. ONTBINDING RITTENKAART


a.     De overeenkomst van een rittenkaart kan niet worden herroepen.

b.     De deelnemer kan een overeenkomst met FITvalley Outdoor ontbinden met een opzegtermijn van één maand, te rekenen vanaf de dag             waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.

c.     De deelnemer ontbindt door het ingevulde formulier ‘ontbindingsformulier’ in te vullen en online te zenden naar of persoonlijk over te    dragen aan FITvalley Outdoor .

d.     Brengt de deelnemer via de website van FITvalley Outdoor een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt FITvalley Outdoor per e-mail             de ontvangst van deze verklaring.

e.     Ingeval de deelnemer zijn recht van ontbinding uitoefent, ontvangt de deelnemer 0% van de kosten over de resterende ritten.

f.     FITvalley Outdoor behoudt het recht een rittenkaart te ontbinden bij het geven van 3 officiële waarschuwingen. De ontbinding is voor    rekening van de deelnemer.


8. GEBRUIK/BRUIKLEEN VAN DE EIGENDOMMEN VAN FITvalley Outdoor


a.     FITvalley Outdoor verlangt van de deelnemer dat deze de eigendommen van FITvalley Outdoor gebruikt waar deze voor bestemd zijn.

b.     FITvalley Outdoor verlangt van de deelnemer dat deze verantwoord omgaat met het trainingsmateriaal en het sportpark van FITvalley             Outdoor.

c.     Als een deelnemer zich niet volgens de instructies en richtlijnen gedraagt, is FITvalley Outdoor gerechtigd deze deelnemer uit te sluiten        van de (groep)training vanwege de veiligheid voor elk.

d.     Als een deelnemer één (of meer) eigendommen beschadigd van FITvalley Outdoor, zal FITvalley Outdoor beoordelen aan de hand van het    gedrag van de deelnemer(s), voor wie de kosten zijn.

e.     De abonnementspas, dagkaart en rittenkaart blijven te allen tijde eigendom van FITvalley Outdoor.

f.     De deelnemer die gebruik maakt van een abonnementspas, dagkaart en/of rittenkaart neemt de verantwoordelijkheid op zich over het             gebruik hiervan.

g.     Bij verlies, beschadiging of diefstal van de abonnementspas, dagkaart en/of rittenkaart dient de deelnemer dit direct mede te delen aan    FITvalley Outdoor. De hieraan verbonden kosten zijn voor de rekening van de deelnemer.

h.     Als een deelnemer merchandise koopt van FITvalley Outdoor met overeenstemming van beide partijen, dan wordt dit eigendom van de        deelnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

i.     Als het ‘NIET BETREDEN’ bord aan het hek van het sportpark hangt, dan is geen enkele deelnemer bevoegd om het sportpark te betreden.

j.    FITvalley Outdoor ontbindt de overeenkomst per direct met de deelnemer die het sportpark betreed, terwijl het bord ‘NIET BETREDEN’ aan    het hek hangt. Deze persoon kan in de toekomst geen overeenkomst meer sluiten met FITvalley Outdoor.


9. (GROEPS)TRAININGEN


a.     Een sportactiviteit (groeps)training is te allen tijde blessuregevoelig.

b.     Deelname aan een (groeps)training is geheel op eigen risico.

c.     FITvalley Outdoor verlangt van de deelnemer(s) eerlijkheid over hun gezondheid met betrekking tot blessures en/of letsel.

ca.     De deelnemer die voorafgaand aan de (groeps)training letsel en/of een blessure heeft dient FITvalley Outdoor hier per direct van op de             hoogte te stellen.

cb.     De deelnemer die tijdens de (groeps)training letsel en/of een blessure krijgt dient FITvalley Outdoor hier per direct van op de hoogte te             stellen.

cc.     De deelnemer die voorafgaand de (groeps)training letsel en/of een blessure heeft en FITvalley Outdoor hier niet van op de hoogte heeft             gesteld, kan alsnog uitgesloten worden tijdens de (groeps)training. De gevolgen hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.

d.     De deelnemer die tot de volgende training last heeft van letsel en/of een blessure dient FITvalley Outdoor hier per direct van op de            hoogte te stellen.

e.     Schade aan de kleding en schoeisel van een deelnemer is geheel voor eigen rekening.

f.     FITvalley Outdoor behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.


10. EIGENDOMMEN EN VEILIGHEID VAN DE DEELNEMER(S)/BEZOEKER(S) (AANSPRAKELIJKHEID)


a.    Het betreden van Sportpark FITvalley Outdoor is op eigen risico.

b.    FITvalley Outdoor is niet aansprakelijk voor uw eigendommen.

ba.     FITvalley Outdoor is niet aansprakelijk voor verduistering, verlies of beschadiging van uw eigendommen.

bb.    FITvalley Outdoor verzamelt de achtergebleven eigendommen en bewaart deze in een ‘gevonden voorwerpen’ object.

c.     FITvalley Outdoor is niet aansprakelijk voor uw gezondheid, mits FITvalley Outdoor dit had kunnen voorkomen.

d.     Deelnemers mogen het sportpark alleen betreden en gebruiken bij aanwezigheid van een instructeur van FITvalley Outdoor, tenzij anders             is overeengekomen.

e.     Bij trainingen met een instructeur dienen de deelnemers alle instructies correct op te volgen van de instructeur, mits uw conditie in            conflict komt met deze instructies. De deelnemer(s) die deze instructies wel opvolgen en een blessure krijgen of zij het conditioneel niet    meer aankunnen is dit op eigen risico (de deelnemer schat dit zelf in). Dit punt werkt samen met 8c.

f.     FITvalley Outdoor verlangt van de deelnemers dat zij, tijdens een (groeps)training op mistige en/of donkere dagen hun eigen verlichting             regelen. Geen verlichting is bij voorbaat uitsluiting van deelname.

g.     Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, is FITvalley Outdoor genoodzaakt            trainingen af te lassen en het sportpark te sluiten als ‘NIET BETREDEN’.

h.     FITvalley Outdoor behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training    en verzoeken het sportpark te verlaten.

i.     FITvalley Outdoor kan aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel dat ontstaat door materiaal met gebreken.

j.     Volwassenen met kinderen ongeacht de leeftijd zijn aansprakelijk voor deze kinderen (gedrag, oplettendheid, gehoorzaamheid). Tevens    geldt dit voor volwassenen met kinderen die onder hun gezag staan, waarvan zij niet de ouder zijn.


11. VERPLICHTINGEN DEELNEMER


a.     Deelnemer is verplicht voor aanvang van de activiteit het formulier ‘Huisregels’ door te nemen en hier schriftelijk akkoord mee te gaan.    FITvalley Outdoor neemt dit formulier in bewaring. In het geval deelnemer niet akkoord gaat met de ‘Huisregels’ is het niet toegestaan        deel te nemen aan de activiteit(en).


12. OVERIGE VOORWAARDEN


a.     FITvalley Outdoor is gerechtigd tijdens door haar aangeboden activiteiten foto’s en films te maken, die door haar kunnen worden    gepubliceerd op haar internetsite en voor promotionele doeleinden. Indien de deelnemer, ouder of voogd hiertegen bezwaar heeft, kan    de deelnemer, ouder of voogd dit voor de activiteit aan het deelnemen van de activiteit bij FITvalley Outdoor melden.

Aansprakelijkheid- en vrijwaring formulier:Let op: voorafgaand aan het betreden van de hindernisbaan dien je het 'Aansprakelijkheid -en Vrijwaring Formulier' te ondertekenen. Hierin accepteer je dat er een reële kans bestaat op letsel wanneer je de hindernissen/obstakels betreedt en ga je akkoord met het feit dat je zelf verantwoordelijk bent voor je veiligheid. Sportpark FITvalley Outdoor is niet aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel, verlies en/of schade aan je eigendommen

Let op: dit is een zeer belangrijk document. Lees het goed door voordat je het ondertekent.

 • Ik accepteer dat er een reële kans is op letsel bij deelname aan de activiteiten.
 • Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van de kinderen (leeftijd 2-15 jaar) onder mijn gezag. Ik zorg ervoor dat zij de veiligheidsinstructies lezen, begrijpen en zullen opvolgen zoals aangegeven.
 • Ik verklaar dat als ik niet het ouderlijk gezag heb, ik ouder ben dan 18 jaar en toestemming heb van ouder(s)/voogd om het aansprakelijkheid- en vrijwaring formulier te ondertekenen.
 • In het geval van een ongeluk, verlies of diefstal te wijten aan mijzelf of de kinderen onder mijn gezag, accepteer ik dat Sportpark FITvalley Outdoor niet aansprakelijk kan worden gesteld voor direct of indirect verlies, schade en/of letsel voortkomend uit deelname aan de activiteiten (behoudens het geval van ernstige nalatigheid te wijten aan Sportpark FITvalley Outdoor).
 • Ik verklaar dat ik, noch de kinderen onder mijn gezag, een medische conditie hebben (inclusief zwangerschap) waardoor deelname aan de activiteiten sneller kunnen leiden tot letsel bij mijzelf/zichzelf of anderen. (Bij twijfel graag navraag doen bij de ouder(s)/voogd).


PRIVACY BELEIDFITvalley Outdoor , gevestigd aan Horstlindelaan 255, 7522 JG Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.fitvalleyoutdoor.nl

Eigenaar : Roxanne Kraaij

Vestigingsadres:Horstlindelaan 255, 7522 JG Enschede

Postadres: Ypelobrink 21, 7544 CA Enschede

telefoonnummer: 0620722166

E-mailadres: Fitvalleyoutdoor@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

FITvalley Outdoor verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer (alleen bij boeking, voor de factuur)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
FITvalley Outdoor verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

FITvalley Outdoor heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieet- & sportadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou.
Dat doe ik alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via fitvalleyoutdoor@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FITvalley Outdoor, verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren – Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– FITvalley Outdoor analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– FITvalley Outdoor verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

FITvalley Outdoor neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FITvalley Outdoor) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FITvalley Outdoor bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > 7 jaar > belasting en wederverkoop

Adres

Enzovoort

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Leeftijd

7 jaar > belasting en wederverkoop

7 jaar > wederverkoop en facturering

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan

te maken, in correspondentie en telefonisch 7 jaar > wederverkoop

– Locatiegegevens 7 jaar > website optimalisatie en wederverkoop

– Gegevens over jouw activiteiten op mijn website 7 jaar > website optimalisatie – Internetbrowser en apparaat type 7 jaar > website optimalisatie

– Bankrekeningnummer 7 jaar > belasting en facturering

Delen van persoonsgegevens met derden

FITvalley Outdoor verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FITvalley Outdoor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

FITvalley Outdoor gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Verder maak ik gebruik van Youtube, die eigen cookies plaatst. Dit kunnen ook tracking of advertising cookies zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FITvalley Outdoor en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een schriftelijk verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar fitvalleyoutdoor@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

FITvalley Outdoor wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

FITvalley Outdoor neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via fitvalleyoutdoor@gmail.com