voorwaarden

Voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN FITvalley Outdoor

A.        Deze Algemene Voorwaarden FITvalley Outdoor zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen een consument (een deelnemer) die deelneemt aan een training (zowel in als buiten het sportpark)of arrangement die aangeboden en/of verzorgd wordt door FITvalley Outdoor.

B.        Deze Algemene Voorwaarden FITvalley Outdoor zijn van toepassing op elke rittenkaart, elk abonnement, elke aanbieding en elk arrangement die/dat een deelnemer recht geeft op deelname aan een training of vrij trainen in het sportpark.

C.        Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Trainingen geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

D.        FITvalley Outdoor kan deze Algemene Voorwaarden FITvalley Outdoor van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en deze zal FITvalley Outdoor tijdig op de site plaatsen. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden FITvalley Outdoor verstrekt.

2. OVEREENKOMST

A.  Een overeenkomst tussen FITvalley Outdoor en een deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit online of schriftelijke registratie van een deelnemer. Na de registratie ontvangt een deelnemer een bevestigingsmail.

B FITvalley Outdoor kan ten alle tijden het rooster aanpassen. Elke week kan het aanbod anders zijn.

Nieuwe abonnement kosten die omhoog gaan gelden niet voor deelnemers die al lid zijn. 

Nieuwe lessen/les veranderingen worden altijd minimaal 2 weken van te voren aangegeven.

Verandering in het rooster wordt minimaal 2 weken van te voren aangegeven. Verander in het rooster kan ook in het rooster gezien worden. ( 4 weken in te zien)

Wijziging van een overeenkomst kan voor een deelnemer kosten met zich meebrengen.

D.  Een overeenkomst tussen FITvalley Outdoor en een deelnemer bestaat uit het/de volgende product(en):

                               

d. Een overeenkomst tussen FITvalley Outdoor en een deelnemer bestaat uit het/de volgende product(en):

Personal Training  (A)

3 maanden pakket  (B)

6 maanden pakket (C)

Strippenkaart (Personal Training)

(D) 26 credits (6 maanden)

 

Small group (max. 8 personen) (E)

1 maand (F)

1 jaar (G)

(H) Strippenkaart (Small group) Bovenstaande abonnementen is exclusief toegang tot de hindernisbaan.

 

HINDERNISBAAN

(I) Dagpas

(M) vriendenpas

(K) Rittenkaart (10)

(L) Rittenkaart (5)

(M) 1 maand abonnement

(N) 12 maanden abonnement

Hindernisbaan  abonnementen geven de deelnemer(s) het recht om gebruik te maken van het sportpark om;

Voor open gym

(R)            Een arrangement(pakket),

dat in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan het betreffende programma.

                                        Een dagkaart/vrienden dagpas,

            die de deelnemer het recht geeft om gedurende de overeengekomen datum van opening tot sluiting van het sportpark gebruikt te             maken van alle toestellen, behalve op de tijden waarop trainingen worden gegeven.

           

Een groepstraining,

            die de groep het recht geeft om gedurende de overeengekomen tijd en datum (vrij) gebruik te maken van het sportpark.

   Een rittenkaart,

            die de deelnemer recht geeft op deelname aan, een beperkt aantal, trainingen gedurende de geldigheid van de rittenkaart.

e.     Overeenkomsten op basis van een aanbetaling worden in behandeling genomen op grond van     art. 7: 26 lid 2 BW

3. ABONNEMENTEN EN RITTENKAARTEN

a.     Een offerte is altijd vrijblijvend. FITvalley Outdoor is gerechtigd om de offerte na 7 dagen te herroepen.

b.     Het product (een oefentraining, een rittenkaart, abonnementen en arrangementen) is persoonlijk en niet overdraagbaar.

c.     De producten kunnen niet gecombineerd worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

d.     De producten hebben geen invloed op elkaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of dit in de algemene voorwaarden vermeld             staat.

e.     Het product (abonnementen en arrangement) is beperkt geldig. De geldigheid staat vermeld in de overeenkomst.

f.     Het product (rittenkaart) is beperkt geldig. De geldigheid staat vermeld in de                overeenkomst.

g.     Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een    (abonnementen en arrangement (de laatste alleen indien redelijkerwijs mogelijk in verband met het wisselend aanbod van    arrangementen) worden opgeschort. FITvalley Outdoor heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting    wordt ingewilligd. Na bewijsvoering krijgt een deelnemer recht op korting op één van de producten, merchandise of services van FITvalley    Outdoor. Tot het x aantal weken/maanden in overleg wat FITvalley aanbiedt hiervoor kan een pauze ingelast worden. Maar de x aantal maanden zullen dan ingehaald worden.

h.     Als een deelnemer een abonnement heeft afgesloten, terwijl een deelnemer nog in het bezit is van een geldige rittenkaart, wordt eerst het    aanwezige tegoed op de rittenkaart verbruikt, voordat het abonnement ingaat.

i.     Indien er bij een nieuw afgesloten abonnement sprake is van een actieperiode waarbij een lid gratis merchandise ontvangt, kan dit lid tot    één maand na aankoop van het abonnement aanspraak maken op deze merchandise.

j.     Een rittenkaart loopt automatisch af. Een rittenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.

k.     Een abonnement heeft een geldigheid van de overeengekomen periode. Na afloop hiervan, wordt het abonnement automatisch verlengd    in een maandelijks opzegbaar abonnement met de daarbij behorende actuele tarieven.

4. ANNULERING ARRANGEMENT

a.     Een deelnemer kan een arrangement alleen schriftelijk en in zijn geheel annuleren vóór het arrangement is gestart. FITvalley Outdoor bevestigt de annulering schriftelijk.

b.     De annuleringskosten zijn voor rekening van de deelnemer:

            –     Annuleren tot meer dan 4 weken voor start van het arrangement: kosteloos;

            –     Annuleren van 2 tot 4 weken voor start van het arrangement: 50% van het factuurbedrag;

            –     Annuleren van 0 tot 2 weken voor start van het arrangement: het gehele factuurbedrag.

Een jaar abonnement is een jaar geldig, hierna maandelijks opzegbaar. Met een maand opzeg termijn.

Een maand abonnement is maandelijks opzegbaar met een maand opzeg termijn.

Na ruim van te voren een verandering aan te geven, geldt je huidige abonnement, met de prijs waar je lid mee bent geworden, tot einde van het abonnement.

Zijn er echt grondige redenen, die schriftelijk ingediend worden. Dan kijken we samen naar een oplossing.

Zonder grondige reden, loopt het abonnement door, en word deze beëindigd op de einddatum van dit abonnement.

5. ANNULERING GROEPS-/DAG-/OEFENTRAINING

a.     De deelnemer kan een groeps-/dag-/oefentraining alleen schriftelijk en in zijn geheel annuleren vóór het arrangement is gestart. FITvalley    Outdoor bevestigt de annulering schriftelijk.

aa. De annuleringskosten van een groepstraining zijn voor rekening van de deelnemer:

            –    Annuleren tot meer dan 1 week voor aanvang van het arrangement: kosteloos;

            –    Annuleren van 3 tot 6 dagen voor aanvang van het arrangement: 50% van het factuurbedrag;

            –    Annuleren van 0 tot 2 dagen voor aanvang van het arrangement: het gehele factuurbedrag.

ab.     De annuleringskosten van een dag-/oefentraining zijn voor rekening van de deelnemer:

            –    Annuleren tot meer dan 1 week voor aanvang van het arrangement: kosteloos;

            –     Annuleren van 3 tot 6 dagen voor aanvang van het arrangement: 50% van het factuurbedrag;

            –    Annuleren van 0 tot 2 dagen voor aanvang van het arrangement: het gehele factuurbedrag.

ac.     De deelnemer die een afspraak schriftelijk annuleert met een gegronde reden, is vrij van de hieraan verbonden kosten. FITvalley Outdoor             kan bewijs eisen met betrekking tot de reden.

ad.     Gegronde redenen zijn:

            a. De geboorte van een kind;

            b. Een onverwachts(e) ziekenhuis- bezoek/opname;

            c. De nodige verzorging aan een medebewoner;

            d. Een begrafenis;

            e. Een zware blessure.

6. ONTBINDING ABONNEMENT

a. De deelnemer kan een overeenkomst met FITvalley Outdoor ontbinden met een opzegtermijn van 1 maand, te rekenen vanaf de dag   waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.

b.     De deelnemer ontbindt door het ingevulde formulier ‘ontbindingsformulier’ in te vullen en online te zenden naar of persoonlijk over te    dragen aan FITvalley Outdoor .

c.     Brengt de deelnemer via de website van FITvalley Outdoor een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt FITvalley Outdoor per e-mail de ontvangst van deze verklaring.

e.     Ingeval de deelnemer zijn recht van ontbinding uitoefent, ontvangt de deelnemer 70% van de kosten over het resterende termijn.

f.     Na het verstrijken van het termijn van 1 maand na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een deelnemer om de overeenkomst met FITvalley Outdoor te herroepen.

g.     Het recht op herroeping vervalt zodra de deelnemer deelneemt aan een training voordat de termijn 1 maand is verstreken.

h.     FITvalley Outdoor behoudt het recht een abonnement te ontbinden bij het geven van 3 officiële waarschuwingen. De ontbinding is voor        rekening van de deelnemer.

Na deze periode toch willen ontbinden, geldt het resterende bedrag van de overeenkomst betaald te worden.

7. ONTBINDING RITTENKAART

a.     De overeenkomst van een rittenkaart kan niet worden herroepen.

b.     De deelnemer kan een overeenkomst met FITvalley Outdoor ontbinden met een opzegtermijn van één maand, te rekenen vanaf de dag             waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.

c.     De deelnemer ontbindt door het ingevulde formulier ‘ontbindingsformulier’ in te vullen en online te zenden naar of persoonlijk over te    dragen aan FITvalley Outdoor .

d.     Brengt de deelnemer via de website van FITvalley Outdoor een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt FITvalley Outdoor per e-mail             de ontvangst van deze verklaring.

e.     Ingeval de deelnemer zijn recht van ontbinding uitoefent, ontvangt de deelnemer 0% van de kosten over de resterende ritten.

f.     FITvalley Outdoor behoudt het recht een rittenkaart te ontbinden bij het geven van 3 officiële waarschuwingen. De ontbinding is voor    rekening van de deelnemer.

8. GEBRUIK/BRUIKLEEN VAN DE EIGENDOMMEN VAN FITvalley Outdoor

a.     FITvalley Outdoor verlangt van de deelnemer dat deze de eigendommen van FITvalley Outdoor gebruikt waar deze voor bestemd zijn.

b.     FITvalley Outdoor verlangt van de deelnemer dat deze verantwoord omgaat met het trainingsmateriaal en het sportpark van FITvalley             Outdoor.

c.     Als een deelnemer zich niet volgens de instructies en richtlijnen gedraagt, is FITvalley Outdoor gerechtigd deze deelnemer uit te sluiten        van de (groep)training vanwege de veiligheid voor elk.

d.     Als een deelnemer één (of meer) eigendommen beschadigd van FITvalley Outdoor, zal FITvalley Outdoor beoordelen aan de hand van het    gedrag van de deelnemer(s), voor wie de kosten zijn.

e.     De abonnementspas, dagkaart en rittenkaart blijven te allen tijde eigendom van FITvalley Outdoor.

f.     De deelnemer die gebruik maakt van een abonnementspas, dagkaart en/of rittenkaart neemt de verantwoordelijkheid op zich over het             gebruik hiervan.

g.     Bij verlies, beschadiging of diefstal van de abonnementspas, dagkaart en/of rittenkaart dient de deelnemer dit direct mede te delen aan    FITvalley Outdoor. De hieraan verbonden kosten zijn voor de rekening van de deelnemer.

h.     Als een deelnemer merchandise koopt van FITvalley Outdoor met overeenstemming van beide partijen, dan wordt dit eigendom van de        deelnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

i.     Als het ‘NIET BETREDEN’ bord aan het hek van het sportpark hangt, dan is geen enkele deelnemer bevoegd om het sportpark te betreden.

j.    FITvalley Outdoor ontbindt de overeenkomst per direct met de deelnemer die het sportpark betreed, terwijl het bord ‘NIET BETREDEN’ aan    het hek hangt. Deze persoon kan in de toekomst geen overeenkomst meer sluiten met FITvalley Outdoor.

9. (GROEPS)TRAININGEN

a.     Een sportactiviteit (groeps)training is te allen tijde blessuregevoelig.

b.     Deelname aan een (groeps)training is geheel op eigen risico.

c.     FITvalley Outdoor verlangt van de deelnemer(s) eerlijkheid over hun gezondheid met betrekking tot blessures en/of letsel.

ca.     De deelnemer die voorafgaand aan de (groeps)training letsel en/of een blessure heeft dient FITvalley Outdoor hier per direct van op de             hoogte te stellen.

cb.     De deelnemer die tijdens de (groeps)training letsel en/of een blessure krijgt dient FITvalley Outdoor hier per direct van op de hoogte te             stellen.

cc.     De deelnemer die voorafgaand de (groeps)training letsel en/of een blessure heeft en FITvalley Outdoor hier niet van op de hoogte heeft             gesteld, kan alsnog uitgesloten worden tijdens de (groeps)training. De gevolgen hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.

d.     De deelnemer die tot de volgende training last heeft van letsel en/of een blessure dient FITvalley Outdoor hier per direct van op de            hoogte te stellen.

e.     Schade aan de kleding en schoeisel van een deelnemer is geheel voor eigen rekening.

f.     FITvalley Outdoor behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

Bij een maand abonnement wordt deze automatisch maandelijks verlengd (zie akkoord app). Wil je dit opzeggen heb je hiervoor ook een termijn van 1 maand.

Bij een jaar abonnement wordt deze naar een jaar automatisch maandelijks verlengd (zie akkoord app). Wil je dit opzeggen, heb je hiervoor ook een termijn van 1 maand.

Een jaar is ook echt een jaar! Eerder stoppen, zie hierboven bij ontbinding, om je abonnement af te betalen voor het resterende bedrag.

 

 

10. EIGENDOMMEN EN VEILIGHEID VAN DE DEELNEMER(S)/BEZOEKER(S) (AANSPRAKELIJKHEID)

a.    Het betreden van Sportpark FITvalley Outdoor is op eigen risico.

b.    FITvalley Outdoor is niet aansprakelijk voor uw eigendommen.

ba.     FITvalley Outdoor is niet aansprakelijk voor verduistering, verlies of beschadiging van uw eigendommen.

bb.    FITvalley Outdoor verzamelt de achtergebleven eigendommen en bewaart deze in een ‘gevonden voorwerpen’ object.

c.     FITvalley Outdoor is niet aansprakelijk voor uw gezondheid, mits FITvalley Outdoor dit had kunnen voorkomen.

d.     Deelnemers mogen het sportpark alleen betreden en gebruiken bij aanwezigheid van een instructeur van FITvalley Outdoor, tenzij anders             is overeengekomen.

e.     Bij trainingen met een instructeur dienen de deelnemers alle instructies correct op te volgen van de instructeur, mits uw conditie in            conflict komt met deze instructies. De deelnemer(s) die deze instructies wel opvolgen en een blessure krijgen of zij het conditioneel niet    meer aankunnen is dit op eigen risico (de deelnemer schat dit zelf in). Dit punt werkt samen met 8c.

f.     FITvalley Outdoor verlangt van de deelnemers dat zij, tijdens een (groeps)training op mistige en/of donkere dagen hun eigen verlichting             regelen. Geen verlichting is bij voorbaat uitsluiting van deelname.

g.     Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, is FITvalley Outdoor genoodzaakt            trainingen af te lassen en het sportpark te sluiten als ‘NIET BETREDEN’.

h.     FITvalley Outdoor behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training    en verzoeken het sportpark te verlaten.

i.     FITvalley Outdoor kan aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel dat ontstaat door materiaal met gebreken.

j.     Volwassenen met kinderen ongeacht de leeftijd zijn aansprakelijk voor deze kinderen (gedrag, oplettendheid, gehoorzaamheid). Tevens    geldt dit voor volwassenen met kinderen die onder hun gezag staan, waarvan zij niet de ouder zijn.

11. VERPLICHTINGEN DEELNEMER

a.     Deelnemer is verplicht voor aanvang van de activiteit het formulier ‘Huisregels’ door te nemen en hier schriftelijk akkoord mee te gaan.    FITvalley Outdoor neemt dit formulier in bewaring. In het geval deelnemer niet akkoord gaat met de ‘Huisregels’ is het niet toegestaan        deel te nemen aan de activiteit(en).

12. OVERIGE VOORWAARDEN

a.     FITvalley Outdoor is gerechtigd tijdens door haar aangeboden activiteiten foto’s en films te maken, die door haar kunnen worden    gepubliceerd op haar internetsite en voor promotionele doeleinden. Indien de deelnemer, ouder of voogd hiertegen bezwaar heeft, kan    de deelnemer, ouder of voogd dit voor de activiteit aan het deelnemen van de activiteit bij FITvalley Outdoor melden.

betalingen

1. Zijn er problemen met een betaling, neen dan even contact op om te kijken of we hier een regeling voor kunnen treffen.

2. Boek je zelf een bedrag terug? Hiervoor geldt een boete van 10 euro.

3. Betaal je de rekeningen helemaal niet meer, krijg je 3 herinneringen,  daarna nog 3 waarschuwingen en daarna zal ik  een incasso bureau in moeten schakelen.

Lees 1. Probeer in contact te komen om een regeling te treffen!

Acties

Alle kortingen die verkregen zijn, zijn 1 maand geldig.
– Verjaardag korting
– Nieuw lid korting
– Loting korting
– Stempelkaart korting
– Alle procent korting indien anders aangegeven

Je kan elke keer je korting indienen, maar je kan ook sparen tot 1 maand gratis!

De vrienden actie (korting) van 2,50 euro is net zo lang geldig tot beide lid zijn. Stopt iemand, dan geldt voor de ander de korting niet meer.

Voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN FITvalley Outdoor

A.        Deze Algemene Voorwaarden FITvalley Outdoor zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen een consument (een deelnemer) die deelneemt aan een training (zowel in als buiten het sportpark)of arrangement die aangeboden en/of verzorgd wordt door FITvalley Outdoor.

B.        Deze Algemene Voorwaarden FITvalley Outdoor zijn van toepassing op elke rittenkaart, elk abonnement, elke aanbieding en elk arrangement die/dat een deelnemer recht geeft op deelname aan een training of vrij trainen in het sportpark.

C.        Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Trainingen geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

D.        FITvalley Outdoor kan deze Algemene Voorwaarden FITvalley Outdoor van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en deze zal FITvalley Outdoor tijdig op de site plaatsen. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden FITvalley Outdoor verstrekt.

2. OVEREENKOMST

A.        Een overeenkomst tussen FITvalley Outdoor en een deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit online of schriftelijke registratie van een deelnemer. Na de registratie ontvangt een deelnemer een         bevestigingsmail.

B.        Voor FITvalley Outdoor ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat een deelnemer heeft voldaan aan de volledige betaling van het betreffende product.

C. Outdoor. Wijziging van een overeenkomst kan voor een deelnemer kosten met zich meebrengen.

D.        Een overeenkomst tussen FITvalley Outdoor en een deelnemer bestaat uit het/de volgende product(en):

                               

d. Een overeenkomst tussen FITvalley Outdoor en een deelnemer bestaat uit het/de volgende product(en):

Personal Training  (A)

3 maanden pakket  (B)

6 maanden pakket (C)

Strippenkaart (Personal Training)

(D) 26 credits (6 maanden)

 

Small group (max. 8 personen) (E)

1 maand (F)

1 jaar (G)

(H) Strippenkaart (Small group) Bovenstaande abonnementen is exclusief toegang tot de hindernisbaan.

 

HINDERNISBAAN

(I) Dagpas

(M) vriendenpas

(K) Rittenkaart (10)

(L) Rittenkaart (5)

(M) 1 maand abonnement

(N) 12 maanden abonnement

Hindernisbaan  abonnementen geven de deelnemer(s) het recht om gebruik te maken van het sportpark om;

Voor open gym

(R)            Een arrangement(pakket),

dat in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan het betreffende programma.

                                        Een dagkaart/vrienden dagpas,

            die de deelnemer het recht geeft om gedurende de overeengekomen datum van opening tot sluiting van het sportpark gebruikt te             maken van alle toestellen, behalve op de tijden waarop trainingen worden gegeven.

           

Een groepstraining,

            die de groep het recht geeft om gedurende de overeengekomen tijd en datum (vrij) gebruik te maken van het sportpark.

   Een rittenkaart,

            die de deelnemer recht geeft op deelname aan, een beperkt aantal, trainingen gedurende de geldigheid van de rittenkaart.

e.     Overeenkomsten op basis van een aanbetaling worden in behandeling genomen op grond van     art. 7: 26 lid 2 BW

3. ABONNEMENTEN EN RITTENKAARTEN

a.     Een offerte is altijd vrijblijvend. FITvalley Outdoor is gerechtigd om de offerte na 7 dagen te herroepen.

b.     Het product (een oefentraining, een rittenkaart, abonnementen en arrangementen) is persoonlijk en niet overdraagbaar.

c.     De producten kunnen niet gecombineerd worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

d.     De producten hebben geen invloed op elkaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of dit in de algemene voorwaarden vermeld             staat.

e.     Het product (abonnementen en arrangement) is beperkt geldig. De geldigheid staat vermeld in de overeenkomst.

f.     Het product (rittenkaart) is beperkt geldig. De geldigheid staat vermeld in de                overeenkomst.

g.     Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een    (abonnementen en arrangement (de laatste alleen indien redelijkerwijs mogelijk in verband met het wisselend aanbod van    arrangementen) worden opgeschort. FITvalley Outdoor heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting    wordt ingewilligd. Na bewijsvoering krijgt een deelnemer recht op korting op één van de producten, merchandise of services van FITvalley    Outdoor. Tot het x aantal weken/maanden in overleg wat FITvalley aanbiedt hiervoor kan een pauze ingelast worden. Maar de x aantal maanden zullen dan ingehaald worden.

h.     Als een deelnemer een abonnement heeft afgesloten, terwijl een deelnemer nog in het bezit is van een geldige rittenkaart, wordt eerst het    aanwezige tegoed op de rittenkaart verbruikt, voordat het abonnement ingaat.

i.     Indien er bij een nieuw afgesloten abonnement sprake is van een actieperiode waarbij een lid gratis merchandise ontvangt, kan dit lid tot    één maand na aankoop van het abonnement aanspraak maken op deze merchandise.

j.     Een rittenkaart loopt automatisch af. Een rittenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.

k.     Een abonnement heeft een geldigheid van de overeengekomen periode. Na afloop hiervan, wordt het abonnement automatisch verlengd    in een maandelijks opzegbaar abonnement met de daarbij behorende actuele tarieven.

4. ANNULERING ARRANGEMENT

a.     Een deelnemer kan een arrangement alleen schriftelijk en in zijn geheel annuleren vóór het arrangement is gestart. FITvalley Outdoor    bevestigt de annulering schriftelijk.

b.     De annuleringskosten zijn voor rekening van de deelnemer:

            –     Annuleren tot meer dan 4 weken voor start van het arrangement: kosteloos;

            –     Annuleren van 2 tot 4 weken voor start van het arrangement: 50% van het factuurbedrag;

            –     Annuleren van 0 tot 2 weken voor start van het arrangement: het gehele factuurbedrag.

Een jaar abonnement is een jaar geldig, hierna maandelijks opzegbaar. Met een maand opzeg termijn.

Een maand abonnement is maandelijks opzegbaar met een maand opzeg termijn.

5. ANNULERING GROEPS-/DAG-/OEFENTRAINING

a.     De deelnemer kan een groeps-/dag-/oefentraining alleen schriftelijk en in zijn geheel annuleren vóór het arrangement is gestart. FITvalley    Outdoor bevestigt de annulering schriftelijk.

aa. De annuleringskosten van een groepstraining zijn voor rekening van de deelnemer:

            –    Annuleren tot meer dan 1 week voor aanvang van het arrangement: kosteloos;

            –    Annuleren van 3 tot 6 dagen voor aanvang van het arrangement: 50% van het factuurbedrag;

            –    Annuleren van 0 tot 2 dagen voor aanvang van het arrangement: het gehele factuurbedrag.

ab.     De annuleringskosten van een dag-/oefentraining zijn voor rekening van de deelnemer:

            –    Annuleren tot meer dan 1 week voor aanvang van het arrangement: kosteloos;

            –     Annuleren van 3 tot 6 dagen voor aanvang van het arrangement: 50% van het factuurbedrag;

            –    Annuleren van 0 tot 2 dagen voor aanvang van het arrangement: het gehele factuurbedrag.

ac.     De deelnemer die een afspraak schriftelijk annuleert met een gegronde reden, is vrij van de hieraan verbonden kosten. FITvalley Outdoor             kan bewijs eisen met betrekking tot de reden.

ad.     Gegronde redenen zijn:

            a. De geboorte van een kind;

            b. Een onverwachts(e) ziekenhuis- bezoek/opname;

            c. De nodige verzorging aan een medebewoner;

            d. Een begrafenis;

            e. Een zware blessure.

6. ONTBINDING ABONNEMENT

a. De deelnemer kan een overeenkomst met FITvalley Outdoor ontbinden met een opzegtermijn van 1 maand, te rekenen vanaf de dag   waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.

b.     De deelnemer ontbindt door het ingevulde formulier ‘ontbindingsformulier’ in te vullen en online te zenden naar of persoonlijk over te    dragen aan FITvalley Outdoor .

c.     Brengt de deelnemer via de website van FITvalley Outdoor een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt FITvalley Outdoor per e-mail de ontvangst van deze verklaring.

e.     Ingeval de deelnemer zijn recht van ontbinding uitoefent, ontvangt de deelnemer 70% van de kosten over het resterende termijn.

f.     Na het verstrijken van het termijn van 1 maand na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een deelnemer om de overeenkomst met FITvalley Outdoor te herroepen.

g.     Het recht op herroeping vervalt zodra de deelnemer deelneemt aan een training voordat de termijn 1 maand is verstreken.

h.     FITvalley Outdoor behoudt het recht een abonnement te ontbinden bij het geven van 3 officiële waarschuwingen. De ontbinding is voor        rekening van de deelnemer.

Na deze periode toch willen ontbinden, geldt het resterende bedrag van de overeenkomst betaald te worden.

7. ONTBINDING RITTENKAART

a.     De overeenkomst van een rittenkaart kan niet worden herroepen.

b.     De deelnemer kan een overeenkomst met FITvalley Outdoor ontbinden met een opzegtermijn van één maand, te rekenen vanaf de dag             waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.

c.     De deelnemer ontbindt door het ingevulde formulier ‘ontbindingsformulier’ in te vullen en online te zenden naar of persoonlijk over te    dragen aan FITvalley Outdoor .

d.     Brengt de deelnemer via de website van FITvalley Outdoor een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt FITvalley Outdoor per e-mail             de ontvangst van deze verklaring.

e.     Ingeval de deelnemer zijn recht van ontbinding uitoefent, ontvangt de deelnemer 0% van de kosten over de resterende ritten.

f.     FITvalley Outdoor behoudt het recht een rittenkaart te ontbinden bij het geven van 3 officiële waarschuwingen. De ontbinding is voor    rekening van de deelnemer.

8. GEBRUIK/BRUIKLEEN VAN DE EIGENDOMMEN VAN FITvalley Outdoor

a.     FITvalley Outdoor verlangt van de deelnemer dat deze de eigendommen van FITvalley Outdoor gebruikt waar deze voor bestemd zijn.

b.     FITvalley Outdoor verlangt van de deelnemer dat deze verantwoord omgaat met het trainingsmateriaal en het sportpark van FITvalley             Outdoor.

c.     Als een deelnemer zich niet volgens de instructies en richtlijnen gedraagt, is FITvalley Outdoor gerechtigd deze deelnemer uit te sluiten        van de (groep)training vanwege de veiligheid voor elk.

d.     Als een deelnemer één (of meer) eigendommen beschadigd van FITvalley Outdoor, zal FITvalley Outdoor beoordelen aan de hand van het    gedrag van de deelnemer(s), voor wie de kosten zijn.

e.     De abonnementspas, dagkaart en rittenkaart blijven te allen tijde eigendom van FITvalley Outdoor.

f.     De deelnemer die gebruik maakt van een abonnementspas, dagkaart en/of rittenkaart neemt de verantwoordelijkheid op zich over het             gebruik hiervan.

g.     Bij verlies, beschadiging of diefstal van de abonnementspas, dagkaart en/of rittenkaart dient de deelnemer dit direct mede te delen aan    FITvalley Outdoor. De hieraan verbonden kosten zijn voor de rekening van de deelnemer.

h.     Als een deelnemer merchandise koopt van FITvalley Outdoor met overeenstemming van beide partijen, dan wordt dit eigendom van de        deelnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

i.     Als het ‘NIET BETREDEN’ bord aan het hek van het sportpark hangt, dan is geen enkele deelnemer bevoegd om het sportpark te betreden.

j.    FITvalley Outdoor ontbindt de overeenkomst per direct met de deelnemer die het sportpark betreed, terwijl het bord ‘NIET BETREDEN’ aan    het hek hangt. Deze persoon kan in de toekomst geen overeenkomst meer sluiten met FITvalley Outdoor.

9. (GROEPS)TRAININGEN

a.     Een sportactiviteit (groeps)training is te allen tijde blessuregevoelig.

b.     Deelname aan een (groeps)training is geheel op eigen risico.

c.     FITvalley Outdoor verlangt van de deelnemer(s) eerlijkheid over hun gezondheid met betrekking tot blessures en/of letsel.

ca.     De deelnemer die voorafgaand aan de (groeps)training letsel en/of een blessure heeft dient FITvalley Outdoor hier per direct van op de             hoogte te stellen.

cb.     De deelnemer die tijdens de (groeps)training letsel en/of een blessure krijgt dient FITvalley Outdoor hier per direct van op de hoogte te             stellen.

cc.     De deelnemer die voorafgaand de (groeps)training letsel en/of een blessure heeft en FITvalley Outdoor hier niet van op de hoogte heeft             gesteld, kan alsnog uitgesloten worden tijdens de (groeps)training. De gevolgen hiervan zijn voor rekening van de deelnemer.

d.     De deelnemer die tot de volgende training last heeft van letsel en/of een blessure dient FITvalley Outdoor hier per direct van op de            hoogte te stellen.

e.     Schade aan de kleding en schoeisel van een deelnemer is geheel voor eigen rekening.

f.     FITvalley Outdoor behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

Bij een maand abonnement wordt deze automatisch maandelijks verlengd (zie akkoord app). Wil je dit opzeggen heb je hiervoor ook een termijn van 1 maand.

Bij een jaar abonnement wordt deze naar een jaar automatisch maandelijks verlengd (zie akkoord app). Wil je dit opzeggen, heb je hiervoor ook een termijn van 1 maand.

Een jaar is ook echt een jaar! Eerder stoppen, zie hierboven bij ontbinding, om je abonnement af te betalen voor het resterende bedrag.

 

 

10. EIGENDOMMEN EN VEILIGHEID VAN DE DEELNEMER(S)/BEZOEKER(S) (AANSPRAKELIJKHEID)

a.    Het betreden van Sportpark FITvalley Outdoor is op eigen risico.

b.    FITvalley Outdoor is niet aansprakelijk voor uw eigendommen.

ba.     FITvalley Outdoor is niet aansprakelijk voor verduistering, verlies of beschadiging van uw eigendommen.

bb.    FITvalley Outdoor verzamelt de achtergebleven eigendommen en bewaart deze in een ‘gevonden voorwerpen’ object.

c.     FITvalley Outdoor is niet aansprakelijk voor uw gezondheid, mits FITvalley Outdoor dit had kunnen voorkomen.

d.     Deelnemers mogen het sportpark alleen betreden en gebruiken bij aanwezigheid van een instructeur van FITvalley Outdoor, tenzij anders             is overeengekomen.

e.     Bij trainingen met een instructeur dienen de deelnemers alle instructies correct op te volgen van de instructeur, mits uw conditie in            conflict komt met deze instructies. De deelnemer(s) die deze instructies wel opvolgen en een blessure krijgen of zij het conditioneel niet    meer aankunnen is dit op eigen risico (de deelnemer schat dit zelf in). Dit punt werkt samen met 8c.

f.     FITvalley Outdoor verlangt van de deelnemers dat zij, tijdens een (groeps)training op mistige en/of donkere dagen hun eigen verlichting             regelen. Geen verlichting is bij voorbaat uitsluiting van deelname.

g.     Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, is FITvalley Outdoor genoodzaakt            trainingen af te lassen en het sportpark te sluiten als ‘NIET BETREDEN’.

h.     FITvalley Outdoor behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training    en verzoeken het sportpark te verlaten.

i.     FITvalley Outdoor kan aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel dat ontstaat door materiaal met gebreken.

j.     Volwassenen met kinderen ongeacht de leeftijd zijn aansprakelijk voor deze kinderen (gedrag, oplettendheid, gehoorzaamheid). Tevens    geldt dit voor volwassenen met kinderen die onder hun gezag staan, waarvan zij niet de ouder zijn.

11. VERPLICHTINGEN DEELNEMER

a.     Deelnemer is verplicht voor aanvang van de activiteit het formulier ‘Huisregels’ door te nemen en hier schriftelijk akkoord mee te gaan.    FITvalley Outdoor neemt dit formulier in bewaring. In het geval deelnemer niet akkoord gaat met de ‘Huisregels’ is het niet toegestaan        deel te nemen aan de activiteit(en).

12. OVERIGE VOORWAARDEN

a.     FITvalley Outdoor is gerechtigd tijdens door haar aangeboden activiteiten foto’s en films te maken, die door haar kunnen worden    gepubliceerd op haar internetsite en voor promotionele doeleinden. Indien de deelnemer, ouder of voogd hiertegen bezwaar heeft, kan    de deelnemer, ouder of voogd dit voor de activiteit aan het deelnemen van de activiteit bij FITvalley Outdoor melden

betalingen

1. Zijn er problemen met een betaling, neen dan even contact op om te kijken of we hier een regeling voor kunnen treffen.

2. Boek je zelf een bedrag terug? Hiervoor geldt een boete van 10 euro.

3. Betaal je de rekeningen helemaal niet meer, krijg je 3 herinneringen,  daarna nog 3 waarschuwingen en daarna zal ik  een incasso bureau in moeten schakelen.

Lees 1. Probeer in contact te komen om een regeling te treffen!

Acties

Alle kortingen die verkregen zijn, zijn 1 maand geldig.
– Verjaardag korting
– Nieuw lid korting
– Loting korting
– Stempelkaart korting
– Alle procent korting indien anders aangegeven

Je kan elke keer je korting indienen, maar je kan ook sparen tot 1 maand gratis!

De vrienden actie (korting) van 2,50 euro is net zo lang geldig tot beide lid zijn. Stopt iemand, dan geldt voor de ander de korting niet meer.